SAMORZĄDOWE PRZEDSZKOLE
NR 48

 

30-868 Kraków, ul. Kurczaba 15

tel.: 12 658 20 03

mail: przedszkole48@zsp19.pl

 

 

SAMORZĄDOWE PRZEDSZKOLE
NR 154

 

30-868 Kraków, ul. Kurczaba 19

tel.: 12 658 26 38

mail: przedszkole154@zsp19.pl

Wyszukiwarka

Metody pracy

Podstawowymi formami organizacyjnymi naszej pracy jest działalność:

- indywidualna,
- grupowa,
- zbiorowa (praca z całą grupą).

W naszym przedszkolu do pracy z dziećmi wykorzystujemy szereg metod, takich jak:

Metody czynne:
- samodzielnych doświadczeń,
- kierowania własną działalnością dziecka,
- zadań stawianych dziecku.

Metody oglądowe:
- obserwacja i pokaz,
- osobisty przykład nauczyciela,
- udostępnianie sztuki – dzieła plastyczne, przedstawienia teatralne, ilustrowane artystycznie utwory literackie, koncerty muzycznego.

Metody słowne:
- rozmowy,
- opowiadania,
- objaśnienia i instrukcje,
- sposoby społecznego porozumiewania się,
- metody żywego słowa.

Metody aktywizujące:
- burza mózgów,
- metoda projektów,
- gry dydaktyczne,
- eksperyment.

Dodatkowo codzienną praktykę pedagogiczną wzbogacamy o nowatorskie toki metodyczne:
- „Pedagogikę zabawy” KLANZA
- elementy „Metody Dobrego Startu” prof. Marty Bogdanowicz,
- "Dziecięcą matematykę" Edyty Gruszczyk-Kolczyńskiej,
- elementy metody „Ruchu Rozwijającego” Weroniki Sherborne,
- elementy „Edukacji przez Ruch” Doroty Dziamskiej,
- Metodę aktywnego słuchania muzyki Batii Strauss,
- Metodę wychowania muzycznego Carla Orffa,
- elementy „Metody symultaniczno- sekwencyjnej” Jagody Cieszyńskiej,
- Metodę „Kinezjologii edukacyjnej” Paula E. Dennisona,
 - elementy „Aktywizacji Ruchowej” Rudolfa Labana,
- Metodę edukacji muzycznej wg Émile Jacques-Dalcroze'a,
- Metodę wychowania muzycznego wg Zoltana Kodaly’a,
- Metodę wspierającą rozwój fizyczny dzieci Kazimiery Wlaźnik,
- Techniki parateatralne: Drama, Techniki zmiany ról, Pantomima, Teatrzyk kukiełkowy, pacynkowy, zabawy paluszkowe,
- Krakowską Koncepcję Programowo-Metodyczną Wychowania Muzycznego,
- elementy Planu Daltońskiego.