SZKOŁA PODSTAWOWA NR 117

 

30-868 Kraków, ul. Kurczaba 15

tel.: 126582003

mail: sekretariat@zsp19.pl

Wyszukiwarka

Projekty i akredytacje

 

 

***

PROJEKTY REALIZOWANE W SZKOLE

W ROKU SZKOLNYM 2023/2024

 

Projekt OSEhero

Projekt OSEhero skierowany jest do wszystkich nauczycieli, a także dyrektorów, pedagogów, psychologów i bibliotekarzy ze szkół Ogólnopolskiej Sieci Edukacyjnej (przyłączonych lub oczekujących na przyłączenie), którzy chcą aktywnie działać w zakresie upowszechniania wiedzy na temat bezpieczeństwa w internecie.

Cele projektu:

 • Zbudowanie społeczności nauczycieli szkół podstawowych oraz ponadpodstawowych, którzy wyposażeni przez ekspertów OSE w wiedzę i narzędzia będą przewodnikami po cyfrowym świecie dla uczniów, innych nauczycieli i rodziców.
 • Zwiększenie świadomości dotyczącej cyberzagrożeń w szkołach oraz umiejętność bezpiecznego korzystania z internetu.
 • Wspieranie przez nauczycieli i całą społeczność szkolną pozytywnych zachowań online oraz rozwijanie kompetencji cyfrowych w procesie nauczania, w tym umiejętności krytycznego myślenia i refleksyjnego wykorzystywania zasobów znajdujących się w internecie.

Laboratoria Przyszłości

Program edukacyjno-technologiczny skierowany do szkół podstawowych oraz ogólnokształcących szkół artystycznych. Jego celem jest budowanie kompetencji kreatywnych i technicznych wśród uczniów.

Kreatywne myślenie oraz obsługa narzędzi to jedne z podstawowych umiejętności decydujących o rozwoju cywilizacyjnym, gospodarczym i społecznym. Wzrost innowacyjności oraz rozwój technologiczny spowodował, że umiejętności matematyczne, w zakresie nauk przyrodniczych, technologii i inżynierii są dziś ważniejsze niż kiedykolwiek wcześniej. Laboratoria Przyszłości to kolejny krok w stronę wzmocnienia i uatrakcyjnienia dotychczasowego procesu zdobywania wiedzy i praktycznych umiejętności w tych obszarach przez uczniów.


Ogólnopolski projekt edukacyjny “Luźne lekcje
z naukowcami - poznajemy i eksperymentujemy”

Cele projektu:

 • Przybliżenie dzieciom znanych postaci ze świata nauki.
 • Zdobywanie wiedzy na temat znanych naukowców oraz ich odkryć.
 • Rozbudzanie zainteresowania dzieci światem nauki.
 • Poznawanie różnorodnych eksperymentów oraz danie możliwości nauki poprzez doświadczanie za pomocą wykonywanych samodzielnie eksperymentów.
 • Rozwijanie kreatywnego oraz twórczego myślenia.
 • Pobudzanie wyobraźni i kształtowanie umiejętności obserwacji i wyciągania wniosków.
 • Budowanie pozytywnych relacji w grupie poprzez współpracę.
 • Integracja zespołu klasowego.
 • Nauka poprzez doświadczanie i zabawę.
 • Wykorzystanie TIK w edukacji.

FUTURE4ME

Future4Me to innowacyjny program nauki języka angielskiego w szkołach podstawowych w Krakowie. Jego celem jest przygotowanie uczniów do wyzwań przyszłości poprzez umożliwienie im zdobycia solidnych umiejętności językowych już od najmłodszych lat.

W naszej szkole ósmoklasiści mają dodatkowe 2 godziny języka angielskiego.


 

GWO Lepsza Szkoła

Projekt ma na celu podniesienie jakości nauczania i efektywności pracy szkoły poprzez wprowadzenie innowacyjnych narzędzi i metod.

Cele projektu obejmują:

 • Poprawę wyników edukacyjnych: Projekt dąży do podniesienia jakości nauczania oraz osiągnięć uczniów poprzez wprowadzenie nowoczesnych metod dydaktycznych, dostosowanych do potrzeb i umiejętności uczniów.
 • Rozwój kompetencji nauczycieli: Program zapewnia szkolenia i wsparcie dla nauczycieli w zakresie wykorzystania nowoczesnych narzędzi dydaktycznych oraz rozwijania umiejętności pedagogicznych, co przekłada się na lepsze wyniki nauczania.
 • Indywidualizację procesu nauczania: Projekt stawia na indywidualne podejście do uczniów, umożliwiając dostosowanie procesu nauczania do ich potrzeb, tempa nauki i zainteresowań.
 • Wsparcie dla szkół: GWO Lepsza Szkoła dostarcza szkołom nowoczesne narzędzia i materiały dydaktyczne oraz wsparcie techniczne w zakresie ich wykorzystania, co przyczynia się do efektywniejszej pracy placówek edukacyjnych.
 • Promocję innowacyjności i nowoczesności w edukacji: Projekt inspiruje szkoły do wprowadzania innowacji oraz rozwijania nowoczesnych praktyk dydaktycznych, co przyczynia się do podniesienia poziomu edukacji w całym systemie szkolnym.

 

Młody Kraków 2.0. : "Młodzieżowe Dni Wolontariatu"

Projekt ma na celu wyróżnienie i nagrodzenie młodych, aktywnych wolontariuszy działających na terenie gminy Kraków. Corocznie organizowany jest specjalny event przez Urząd Miasta Krakowa, podczas którego prezentowane są osiągnięcia i zaangażowanie młodych ludzi w działalność wolontariacką. Wyłonieni wolontariusze otrzymują nagrody za swój wkład w rozwój społeczności lokalnej i pomoc potrzebującym. Celem projektu jest nie tylko uhonorowanie zaangażowania młodych, ale także promowanie kultury wolontariatu i inspiracja innych do aktywnego uczestnictwa w życiu społecznym.


 

#ogarniam życie #Ogarniam siebie

Projekt #ogarniam siebie jest kontynuacją zeszłorocznej inicjatywy #ogarniam życie, realizowanej w naszej szkole. W ramach tego projektu odbyły się zebrania z rodzicami oraz lekcje w klasach I-III prowadzone przez uczniów klasy VIII. Starsi uczniowie przygotowali prezentacje na temat szkodliwości zbyt częstego korzystania ze smartfonów i metod ochrony przed uzależnieniem, a także omówili zagadnienia dotyczące bezpieczeństwa w Internecie. Działania te miały na celu edukację uczniów i rodziców oraz podniesienie świadomości na temat zdrowego korzystania z technologii i bezpieczeństwa online.


 

Projekt: Ja w Internecie.
Jak dbać o swoje bezpieczeństwo w sieci?

Podczas zajęć uczniowie poznają podstawowe mechanizmy odpowiedzialne za nasze zachowanie w Internecie. Uczą się, jak reagować, jeśli są ofiarą lub świadkiem cyberprzemocy. Poznają różnicę pomiędzy hejtem a konstruktywną krytyką i dowiedzą się, jak dbać o swój wizerunek w Internecie. Uczniowie mają okazję aby trenować pracę zespołową, rozwinąć swoją asertywność oraz poznają ćwiczenia, które pomogą im zadbać o równowagę emocjonalną.


 

Działajmy Razem - Edukacja do późnej starości.

Program ma na celu przygotowanie dzieci i młodzieży do procesu starzenia się poprzez świadome budowanie postaw i wartości, które pozwolą im cieszyć się pełnią życia na każdym etapie, włącznie ze starością. Jest to inicjatywa Krakowa, mająca na celu odpowiedzenie na wyzwania demograficzne i społeczne, które niosą ze sobą starzejące się społeczeństwo.

Główne założenia programu obejmują:

 • Uświadamianie dzieci i młodzieży, że starość jest naturalnym etapem życia człowieka, który warto szanować i akceptować.
 • Edukowanie w zakresie życzliwości, empatii i szacunku wobec osób starszych, aby promować pozytywne relacje międzypokoleniowe.
 • Wdrażanie do wrażliwości na potrzeby osób starszych oraz kształtowanie postaw gotowości do niesienia pomocy i wsparcia.
 • Przełamywanie stereotypów związanych z negatywnym wizerunkiem starości poprzez edukację i doświadczenia praktyczne.

 

BohaterON – włącz historię!

To ogólnopolska kampania o tematyce historycznej mająca na celu upamiętnienie i uhonorowanie uczestników Powstania Warszawskiego oraz promocję historii Polski XX wieku. Projekt ma edukować Polaków, bazując na historiach Powstańców, wzmacniać poczucie tożsamości narodowej, krzewić postawy patriotyczne oraz budować wrażliwość społeczną.


 

BOMBKA Z MEMMINGEN
– WSPÓLNIE ZACHOWAJMY PAMIĘĆ
O POLSKIM BOHATERZE!

Celem projektu było poznanie historii z życia Powstańca Warszawskiego, opartej na prawdziwych wydarzenia, a także zwiększenie świadomości na temat losów ludzi, którzy brali udział w II wojnie światowej i w Powstaniu Warszawskim. Uczniowie, za pomocą słuchowiska, zapoznali się z wydarzeniami z życia Aureliusza Zenona Dembińskiego ps. „Zagłoba”, które przybliżyły historię namiastki Świąt w obozie jenieckim. Jednym z zadań uczniów było wykonanie papierowej kopii bombki, którą Dembiński zrobił w obozie w Memmingen w grudniu 1944 r. oraz podarowanie jej komuś wraz z opowiedzianą historią.


 

Międzynarodowy projekt “Wirtualne podróże”

Projekt ma na celu pobudzenie aktywności poznawczej dzieci poprzez udział we wspólnych działaniach. Zachęcić do zdobywania wiedzy o świecie i świadomego podróżowania. Udział w projekcie zakłada kształtowanie postawy otwartości wobec świata i ludzi, poprzez poznanie geografii, przyrody, funkcjonowania społecznego i kultury różnych części świata. Jego integralną częścią jest uczestnictwo w lekcjach na żywo, w czasie których organizatorka dzieli się autentycznymi doświadczeniami z podróży po świecie. W trakcie trwania projektu dzieci będą rozwijać swoją wiedzę o świecie oraz z pomocą opiekunów dzielić się nią z innymi.


 

Ogólnopolski projekt edukacyjny “Europa i ja”

Cele projektu:

 • przybliżenie dzieciom wiedzy na temat krajów znajdujących się w Europie,
 • zdobywanie nowych doświadczeń i rozwijanie zainteresowań dotyczących Europy,
 • pozyskiwanie nowych informacji na temat kultur innych państw,
 • integracja zespołu klasowego oraz rozwijanie umiejętności pracy w grupie,
 • wykorzystanie TIK podczas zajęć,
 • nauka przez zabawę.

 

 

Edukacyjna Sieć Antysmogowa

To projekt, który angażuje nauczycieli i uczniów w walce o wspólną sprawę, jaką jest czyste powietrze. Wspólną, bo wszyscy potrzebujemy powietrza, aby żyć, zdrowo się rozwijać, realizować swoje pasje.


 

EkoMisja w podstawówce

To projekt skierowany do szkół podstawowych, którego pierwsza edycja pod nazwą „Ekomisja – nie marnuję” odbyła się w 2019-2020 roku. Celem projektu jest zwiększanie świadomości ekologicznej wśród uczniów, w tym edukacja o tym jak nie marnować żywności i innych zasobów oraz prowadzić ekologiczny i zdrowy styl życia.


 

Ogólnopolski projekt edukacyjny: Z ekologią na Ty.

Cele projektu:

 • Doskonalenie umiejętności w zakresie rozumienia zależności pomiędzy składnikami środowiska przyrodniczego.
 • Doskonalenie umiejętności samodzielnej eksploracji świata, rozwiązywania problemów i stosowania nabytych umiejętności w nowych sytuacjach życiowych.
 • Kształtowanie umiejętności obserwacji faktów, zjawisk przyrodniczych, społecznych i gospodarczych, wykonywania eksperymentów i doświadczeń, a także formułowania wniosków i spostrzeżeń.
 • Rozwijanie umiejętności tworzenia relacji, współdziałania, współpracy oraz samodzielnej organizacji pracy w małych grupach, w tym organizacji pracy przy wykorzystaniu technologii.
 • Rozwijanie sprawności motorycznych i sensorycznych tworzących umiejętność skutecznego działania i komunikacji.
 • Wyrabianie świadomości zdrowotnej w zakresie higieny, pielęgnacji ciała, odżywiania się i trybu życia.
 • Doskonalenie umiejętności wykorzystania własnej aktywności ruchowej w różnych sferach działalności człowieka: zdrowotnej, sportowej, obronnej, rekreacyjnej i artystycznej.

 

WWF: 4 edycja Program z pandą.

Celem głównym projektu jest zainteresowanie dzieci i młodzieży problemami ochrony przyrody i klimatu dla obecnych i przyszłych pokoleń. W roku szkolnym 2023/24 realizujemy w szkole dwie ścieżki:
niedźwiedzia brunatnego - tematy różnorodności biologicznej,
niedźwiedzia polarnego -  zagadnienia ochrony klimatu.


 

Kampania Ministerstwa Zdrowia - Planuję długie życie

Kampania społeczna realizowana w ramach Narodowej Strategii Onkologicznej na lata 2020-2030, która ma za zadanie obniżenie zachorowalności na choroby nowotworowe przez edukację zdrowotną, promocję zdrowia i profilaktykę, w tym kształtowanie świadomości prozdrowotnej i propagowanie zdrowego stylu życia.


 

 

Bieg po zdrowie - program antytytoniowej edukacji zdrowotnej.

Program "Bieg po zdrowie" to nowy program antytytoniowej edukacji zdrowotnej opracowany w Głównym Inspektoracie Sanitarnym we współpracy z ekspertami. Zajęcia w ramach tego programu są prowadzone za pomocą różnorodnych i interaktywnych metod, dostosowanych do wieku uczestników, które mają na celu stymulowanie ich kreatywności i aktywności. Dzięki tej formie prowadzenia zajęć, uczestnicy programu "Bieg po zdrowie" mogą bardziej angażować się w tematykę zdrowia i aktywności fizycznej, co sprzyja lepszemu przyswajaniu wiedzy oraz motywuje ich do podejmowania bardziej świadomych wyborów dla swojego zdrowia i dobrostanu.


 

 

Trzymaj Formę!

Ogólnopolski Program Edukacyjny „Trzymaj Formę!" współorganizowany jest  przez Główny Inspektorat Sanitarny oraz Polską Federację Producentów Żywności Związek Pracodawców w ramach realizacji strategii WHO dotyczącej diety, aktywności fizycznej i zdrowia.

Celem programu "Trzymaj Formę!" jest edukacja w zakresie trwałego kształtowania prozdrowotnych nawyków wśród młodzieży szkolnej poprzez promocję zasad aktywnego stylu życia i zbilansowanej diety, w oparciu o odpowiedzialność indywidualną i wolny wybór jednostki.


 

Strażnicy Uśmiechu

Program profilaktyczno-wychowawczy stanowi cykl zajęć psychoedukacyjnych. Program ten podnosi kompetencje osobiste, emocjonalne i społeczne dzieci i nauczycieli.  Poprawia zachowanie, relacje w grupie i pozwala na osiąganie przez dzieci znacznie lepszych wyników w nauce.


 

“Psia lekcja"
program edukacyjny Stowarzyszenia Zwierzęta Ludziom

Program jest odpowiedzią Stowarzyszenia Zwierzęta Ludziom na chęć szkół do zaangażowania się w działania organizacji, działania prozwierzęce a przede wszystkim niesienie pomocy dzieciom w szpitalach. Uczestnicząc w programie uczniowie otrzymują podstawową wiedzę z obszaru potrzeb psa, sposobów komunikacji oraz tego jak może pomagać innym. Zdobytą wiedzę będą mogli wykorzystać w działaniu!

Program wprowadza uczniów i uczennice w zagadnienia opieki nad psami, komunikacji psów i o tym jak zachowywać się bezpiecznie przy psie.


 

Ogólnopolski projekt edukacyjno-czytelniczy
“Bajki - pomagajki” Magiczna moc bajkoterapii

Projekt „Bajki - pomagajki” skierowany jest do przedszkoli, przedszkoli integracyjnych, przedszkoli specjalnych, żłobków, klubików dziecięcych, świetlic, a nawet klas I-III. Jest zgodny z aktualnym kierunkiem polityki oświatowej: ochrona i wzmacnianie zdrowia psychicznego dzieci i młodzieży. Głównym założeniem projektu jest czytanie bajek, bądź słuchanie audiobooków w czasie, kiedy nauczyciel uzna to za stosowne. Projekt jednak skupia się na konkretnych problemach dziecka: rozwijanie wiary we własne siły, poczucie bezpieczeństwa w domu i poza nim, umiejętność współpracy, samodzielność, lęk przed czymś nowym, przed dentystą, niechęć do jedzenia, odmienność, „sztuka” przegrywania, kłótnia rodziców, rozwód, strata bliskiej osoby, konflikty rówieśnicze. Czytanie bajek terapeutycznych to najważniejsze zadanie tego projektu. 


 

PofilozofujMY razem!

Celem innowacji jest inspirowanie w ciekawy sposób do ważnych rozmów opartych na bajkach filozoficznych. Udział w podjętych działaniach jest okazją do ćwiczenia umiejętności krytycznego myślenia, rozwijania uczniowskiej kreatywności oraz trenowania kompetencji emocjonalno-społecznych. Innowacja pozwala podjąć tematy m. in. takie jak: tożsamość, świadomość, tolerancja, cyberbezpieczeństwo.

Dzięki innowacji uczniowie mają szansę nauczyć się:

 • nazywać emocje,
 • być wrażliwym i empatycznym człowiekiem, dostrzegającym potrzeby innych osób,
 • funkcjonować w atmosferze zrozumienia i szacunku,
 • być częścią zintegrowanego zespołu klasowego,
 • współdziałać w grupie,
 • wierzyć we własne możliwości.

Zaproponowane działania zostały opracowane w oparciu o podstawę programową kształcenia ogólnego i składają się z 5 bloków tematycznych:

 • Nasze talenty i mocne strony,
 • Akceptacja siebie,
 • Hejt i cyberprzemoc,
 • Radzenie sobie ze stresem i efektywne metody uczenia się,
 • Tolerowanie inności.

 

Międzynarodowy Projekt Edukacyjny  ”Czytam z Klasą
Lekturki spod Chmurki” (V EDYCJA - Na Tropach Dobroczynności).

CELE PROJEKTU:

 • rozbudzanie u uczniów ciekawości literackiej,
 • rozwijanie aktywności czytelniczej,
 • doskonalenie czytania ze zrozumieniem oraz aktywnego słuchania,
 • zachęcanie rodziców do czytania dzieciom,
 • pogłębianie wiedzy na temat dobroczynności,
 • kształtowanie u uczniów stałych sprawności w czynieniu dobra,
 • integracja zespołu klasowego,
 • współpraca placówek oświatowych z terenu całego kraju i zagranicznych szkół polonijnych,
 • wspieranie rozwoju nauki języka polskiego i oświaty polskiej za granicą.

 

Ogólnopolski Projekt Edukacyjny “ZABAWA SZTUKĄ”

Głównym celem Ogólnopolskiego Projektu Edukacyjnego „Zabawa sztuką” jest propagowanie sztuki w korelacji z kompetencjami kluczowymi oraz zgodnie z założeniami pedagogiki freblowskiej.

Cele szczegółowe:

 • wprowadzenie dzieci w świat sztuki o charakterze lokalnym, ogólnopolskim, europejskim i światowym,
 • zapoznanie z wybranymi dziełami i ich twórcami,
 • rozwijanie poczucia estetyki i wrażliwości na piękno,
 • udział w wystawach i prezentacjach zbiorowych,
 • rozwijanie postawy twórczej dzieci z jej nieodłącznymi atrybutami tj. kreatywnością, innowacyjnością,
 • zapoznanie z różnorodnymi technikami plastycznymi,
 • kształtowanie umiejętności rozumienia i interpretowania pojęć przy wykorzystaniu obrazów,
 • doskonalenie umiejętności swobodnej wypowiedzi, w tym wyrażania odczuć związanych z odbiorem sztuki,
 • przygotowanie do posługiwania się językiem obcym nowożytnym w oparciu o wykorzystywanie dzieł sztuki,
 • wykorzystywania myślenia i postrzegania matematycznego do rozwiązywania problemów w codziennych w sytuacjach związanych z wykorzystaniem edukacji przez sztukę,
 • kształtowanie orientacji przestrzennej,
 • rozwijanie zainteresowań światem przyrody poprzez wykorzystywanie dzieł sztuki,
 • doskonalenie umiejętności konstrukcyjnych, rozwijanie kompetencji cyfrowych dzieci oraz nauczycieli, w tym zainteresowań związanych z kodowaniem i programowaniem.

 

Ogólnopolski Projekt Edukacyjno-Społeczny
“Każdy inny - wszyscy równi”

Projekt ma na celu:

 • uwrażliwienie na obecność i potrzeby osób ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi;
 • rozwijanie empatii i tolerancji wobec osób ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi;
 • likwidowanie uprzedzeń na temat osób ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi;
 • przygotowanie do współuczestniczenia z osobami ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi w życiu.