SZKOŁA PODSTAWOWA NR 117

 

30-868 Kraków, ul. Kurczaba 15

tel.: 126582003

mail: sekretariat@zsp19.pl

Wyszukiwarka

Klasy IV - VIII

KRYTERIA OCENY ZACHOWANIA
KLASY IV - VIII

 

 1. Ocenę wzorową otrzymuje uczeń, który:

1) bez zastrzeżeń wywiązuje się z obowiązków szkolnych;

2) wypełnia postanowienia regulaminów szkolnych;

3) jest uczciwy, tzn. nie ściąga na sprawdzianach, przedstawia tylko prace wykonane samodzielnie, w swoich pracach (tj. zadania domowe, projekty, sprawdziany, kartkówki, testy online, zadania domowe w formie elektronicznej) nie popełnia plagiatu;

4) może posiadać nie więcej niż jedną uwagę negatywną;

5) na tle klasy wyróżnia się kulturą osobistą wobec wszystkich pracowników szkoły i kolegów oraz prezentuje taką postawę na wszystkich zajęciach organizowanych przez szkołę i poza nią;

6) podejmuje się prac na rzecz klasy, szkoły, bierze udział w przygotowaniu uroczystości szkolnych;

7) nie uchyla się od pomocy kolegom w nauce i wspieraniu ich w sprawach życiowych, pracuje w samorządzie szkolnym i/lub na rzecz klasy, współpracuje z wychowawcą, bierze udział w konkursach lub inicjatywach wewnętrznych, pomaga w organizacji imprez klasowych, działa w zakresie wolontariatu;

8) jest systematyczny w nauce i sumienny w pełnieniu obowiązków powierzonych mu przez nauczyciela, szczególnie wzorowo pełni dyżury klasowe;

9) szanuje mienie szkolne, społeczne oraz własność kolegów;

10) nie ulega nałogom palenia papierosów, picia alkoholu, używania środków odurzających i szkodliwych dla zdrowia;

11) dba o swój wygląd, jest zawsze czysty i stosownie ubrany;

12) dotrzymuje wszystkich ustalonych terminów;

13) terminowo oddaje książki do biblioteki;

14) dba o bezpieczeństwo i zdrowie własne oraz innych;

15) współpracuje w grupie, szanując poglądy i wysiłki innych;

16) odnosi się z szacunkiem do ludzi niezależnie od: wyglądu, statusu materialnego, zawodu, wieku, przekonań, respektując ich prawa;

17) reaguje na przejawy zła w swoim otoczeniu.

 

 1. Ocenę bardzo dobrą otrzymuje uczeń, który:

1) wywiązuje się z obowiązków szkolnych;

2) wypełnia postanowienia regulaminów szkolnych;

3) jest uczciwy, tzn. nie ściąga na sprawdzianach, przedstawia tylko prace wykonane samodzielnie; w swoich pracach (tj. zadania domowe, projekty, sprawdziany, kartkówki, testy online, zadania domowe w formie elektronicznej) nie popełnia plagiatu;

4) chętnie bierze udział w pracach na rzecz klasy, szkoły i środowiska, wywiązuje się z powierzonych mu zadań przez nauczycieli, działa

w zakresie wolontariatu;

5) jest kulturalny, w czasie zajęć organizowanych przez szkołę i poza nią nie przeszkadza w ich prowadzeniu, nie popada w konflikty z kolegami i osobami starszymi, w dzienniku elektronicznym nie ma negatywnych powtarzających się uwag;

6) jest prawdomówny, nie oszukuje pracowników szkoły i kolegów;

7) bezwzględnie szanuje własność szkolną i kolegów, dba o porządek otoczenia; nie ulega nałogom.

 

 1. Ocenę dobrą otrzymuje uczeń, który:

1) w większości wywiązuje się z obowiązków szkolnych;

2) przeważnie wypełnia postanowienia regulaminów szkolnych;

2) postępuje uczciwie, reaguje na zauważone przejawy zła;

3) zazwyczaj wywiązuje się z powierzonych obowiązków;

4) wystrzega się wulgaryzmów;

5) nie uczestniczy w kłótniach i bójkach, zachowuje się kulturalnie, w ciągu okresu zdarza mu się dostać uwagi o niewłaściwym zachowaniu;

6) jego zachowanie nie przeszkadza w pracy nauczycielom, kolegom i innym pracownikom szkoły, zwracane mu uwagi odnoszą pozytywny skutek;

7) szanuje mienie szkolne, społeczne i kolegów, nie zanieczyszcza otoczenia;

8) nie ulega nałogom.

 

 1. Ocenę poprawną otrzymuje uczeń, który:

1) zazwyczaj wywiązuje się z obowiązków szkolnych;

2) nie pracuje na miarę swoich możliwości, niezbyt dobrze wywiązuje się z powierzonych zadań;

3) nie zawsze reaguje na przejawy zła;

4) zdarza mu się uczestniczyć w konfliktach, wystrzega się przemocy;

5) w przypadku zniszczenia własności szkolnej lub prywatnej dokonuje naprawy lub w inny sposób rekompensuje szkodę;

6) w ciągu okresu otrzymuje nieliczne uwagi o niewłaściwym zachowaniu, są to uwagi powtarzające się, ale o niewielkiej szkodliwości;

7) wykazuje chęć współpracy z wychowawcą, pozytywnie reaguje na uwagi pracowników szkoły;

8) nie ulega nałogom.

 

 1. Ocenę nieodpowiednią otrzymuje uczeń, który:

1) często nie wywiązuje się z obowiązków szkolnych;

2) nie przestrzega higieny osobistej i nie nosi się stosownie: w przypadku dziewcząt jest to makijaż, manicure, pedicure oraz wszelkie ekstrawaganckie stroje;

3) wielokrotnie łamie postanowienia regulaminów szkolnych;

4) ze względu na swoje zachowanie stanowi zagrożenie dla siebie samego, np. przynosi niebezpieczne narzędzia, samowolnie opuszcza teren szkoły lub oddala się od grupy;

5) wykazuje brak kultury, jest arogancki, agresywny i wulgarny w stosunku do nauczycieli, personelu szkoły lub kolegów, ignoruje polecenia pracowników szkoły;

6) w ciągu roku otrzymuje liczne i powtarzające się, uwagi świadczące o wielokrotnym i świadomym łamaniu norm zachowania;

7) narusza godność osobistą koleżanek/kolegów oraz innych osób;

8) zazwyczaj nie dotrzymuje ustalonych terminów.

 

 1. Ocenę naganną otrzymuje uczeń, który:

1) wielokrotnie i świadomie łamie postanowienia regulaminów szkolnych oraz Statutu Szkoły, co jest udokumentowane upomnieniami wychowawcy oraz upomnieniami i/lub naganą Dyrektora;

2) ze względu na swoje zachowanie stanowi zagrożenie dla siebie i innych;

3) charakteryzuje się przynajmniej jednym z wymienionych zachowań: bierze udział w bójkach i kradzieżach, znęca się fizycznie lub psychicznie nad słabszymi, stosuje szantaż, wyłudzanie, zastraszanie, rozmyślnie dewastuje mienie szkolne lub prywatne;

4) ustawicznie wagaruje;

5) wykazuje brak kultury osobistej w stosunku do pracowników Szkoły

i notorycznie ignoruje ich polecenia.

6) nie wykazuje poprawy mimo podejmowanych przez szkołę środków zaradczych.

 

 1. Uczeń, który dopuści się jednego z wyszczególnionych poniżej czynów otrzymuje naganę Dyrektora. Czyny kwalifikujące do nagany to: wyłudzenie, kradzież, picie alkoholu, palenie tytoniu, posiadanie lub zażywanie narkotyków, stworzenie zagrożenia dla siebie i innych członków społeczności szkolnej, sfałszowanie podpisu rodziców.
 2. Otrzymanie nagany może stanowić podstawę do podjęcia działań ze strony Dyrektora, których celem będzie karne przeniesienie ucznia do równoległej klasy.

 3. Uczeń, który samowolnie opuści szkołę w trakcie trwania zajęć (dotyczy to także przerw międzylekcyjnych) otrzymuje upomnienie Dyrektora. Uczeń ukarany jednym upomnieniem może otrzymać na okres co najwyżej nieodpowiednią ocenę zachowania. Otrzymanie dwóch upomnień w okresie powoduje zastosowanie konsekwencji opisanych w ustępie 7.

 4. Uczeń może być przeniesiony do równoległej klasy decyzją Dyrektora, jeżeli ten uzna, że przeniesienie może wpłynąć na poprawę zachowania ucznia.

 5. Uczeń, który otrzymał uwagę negatywną, dotyczącą zdarzenia o niewielkiej szkodliwości (tj. niezwiązaną z łamaniem zasad zagrażających bezpieczeństwu, zastraszaniem, zachowaniami agresywnymi) może w ciągu dwóch tygodni od wydarzenia okazać skruchę w rozmowie z nauczycielem, który wystawił mu tę uwagę oraz wykazać poprawę w swoim zachowaniu, co może skutkować zmianą uwagi negatywnej na uwagę neutralną. Decyzję, o zmianie rodzaju uwagi podejmuje nauczyciel po konsultacji z wychowawcą ucznia.