SZKOŁA PODSTAWOWA NR 117

 

30-868 Kraków, ul. Kurczaba 15

tel.: 126582003

mail: sekretariat@zsp19.pl

Wyszukiwarka

Rada Rodziców Szkoły

Rada Rodziców

- jest społecznym organem reprezentującym Rodziców wszystkich uczniów szkoły. W skład Rady Rodziców wchodzą przedstawiciele poszczególnych oddziałów wybierani demokratycznie na pierwszym zebraniu w każdym roku szkolnym. Kadencja Rady trwa jeden rok, a miejscem spotkań jest budynek szkoły. 
Celem funkcjonowania Rady jest współpraca z Dyrektorem Szkoły, Radą Pedagogiczną, Samorządem Uczniowskim oraz innymi organizacjami działającymi w szkole. 
Rada między innymi zatwierdza program wychowawczo-profilaktyczny; opiniuje: działalność organizacji funkcjonujących na terenie szkoły, awanse zawodowe nauczycieli, projekt planu finansowego szkoły; deleguje  przedstawicieli do komisji konkursowej wyłaniającej kandydata na stanowisko dyrektora.
Rada gromadzi fundusze z dobrowolnych składek rodziców, którymi wspiera działalność dydaktyczno-wychowawczą szkoły, w tym oddziałów przedszkolnych, oraz współpracę ze środowiskiem lokalnym (dofinansowanie sprzętu, pomocy dydaktycznych, nagród dla uczniów za wyniki w nauce, udziałach w konkursach organizowanych na terenie szkoły, wycieczek, upominków świątecznych, festynu z okazji Święta Szkoły itp.)


Prezydium, kierujące pracami Rady Rodziców w roku szkolnym 2023/2024:

Przewodnicząca - Małgorzata Mleczko-Rataj
Zastępca Przewodniczącej - Monika Kaczmarczyk

Skarbnik - Barbara Solecka
Sekretarz - Katarzyna Górecka

Komisja rewizyjna: Małgorzata Poznańska i Wojciech Siuta

Kontakt do RR jest możliwy przez dziennik elektroniczny LIBRUS (zakładka: Szkolna Rada Rodziców) lub e-mail: sp117radarodzicow@gmail.com

***

Składki na działalność Rady Rodziców można wpłacać na zebraniach Rad Oddziałowych u skarbnika lub przelewem na konto bankowe Rady Rodziców:

Nr konta 75 1240 4432 1111 0010 9959 0072
Bank PEKAO SA

W tytule przelewu prosimy wpisać:

imię i nazwisko ucznia, klasę i dopisek "wpłata na RR"

Dokonując przelewu na powyższe konto, wyrażają Państwo zgodę na umieszczenie Państwa nazwiska na liście podziękowań za dokonanie wpłaty. Jeśli Państwo nie wyrażają na to zgody, prosimy o adnotację w tytule przelewu.