SZKOŁA PODSTAWOWA NR 117

 

30-868 Kraków, ul. Kurczaba 15

tel.: 126582003

mail: sekretariat@zsp19.pl

Wyszukiwarka

Cele i założenia grupy

SKĄD NAZWA P – JAK POMAGAJ?

 

Nazwę Grupy ustanowili sami jego uczestnicy i to w czasie debaty dziecięcej zorganizowanej na wzór korczakowski, co miało miejsce z okazji obchodów Roku Korczakowskiego. „P - jak Pomagaj” to symboliczny skrót myślowy, który poprzez skojarzenie z literą „P” ma przypominać, że słowo „pomagać” powinno stać się nieodłącznym przewodnikiem każdego, kto chce być prawdziwym wolontariuszem. Tak utworzona grupa młodych uczniów rozpoczęła, jak opowiadają o tym dzisiaj - swoją niezwykłą przygodę.

NASZE CELE I ZAŁOŻENIA

Te zajęcia prospołeczne przygotowujące do dojrzałego wolontariatu wprowadzają młodych ludzi w tematykę dobrowolnej pracy na rzecz potrzebujących. Na każdych zajęciach dzieci zapisują główny temat zajęć oraz jeden lub dwa wnioski ujęte w kilku zdaniach ważnych do zapamiętania oraz jako materiał, do którego będą mogły sięgać w razie potrzeby.

 

Działania grupy mają na celu nie tylko właściwe przygotowanie dzieci do odpowiedzialnego wolontariatu, ale również uwrażliwienie na potrzeby drugiego człowieka, nabycie zdolności empatii i reakcji adekwatnych do zaistniałych zdarzeń.  Poruszane tematy mają służyć umiejętności podejmowania właściwych decyzji oraz rozbudzeniu u dziecka wyobraźni pomocnej w przeżywaniu codziennych sytuacji.

 

 

CAŁOŚĆ PROGRAMU ZAJĘĆ PODZIELONA JEST NA TRZY ETAPY REALIZOWANE W CIĄGU TRZECH LAT:

 

WPROWADZENIE W ŚWIAT WOLONTARIATU:

Zajęcia wprowadzające w świat wolontariatu, pomagają młodemu człowiekowi zrozumieć kim jest wolontariusz, jaka jest jego funkcja i znaczenie w społeczeństwie oraz ukazują głęboki sens i wartość włączania się we wspólną bezinteresowną pomoc potrzebującym. Odkrywając własne zainteresowania i talenty, dziecko dostrzega swoje dobre strony, uczy się wyrażać swoją osobowość oraz pogłębia empatię. Poznaje też pewne wartości pomocne w codziennym życiu, takie jak: szacunek, odpowiedzialność, asertywność, kultura osobista, jak również nabywa umiejętności skutecznej komunikacji interpersonalnej.

 

PRZYGOTOWANIE DO DOJRZAŁEGO WOLONTARIATU:

W drugim semestrze uczniowie pogłębiają nabytą wcześniej wiedzę i umiejętności oraz kształtują umiejętność dokonywania świadomych wyborów, wyrażania własnych opinii oraz pogłębiają wartości moralne i etyczne. Dzieci zapoznawane są z różnymi formami wolontariatu, w którym odnajdują stosowne dla siebie miejsce. Mają one okazję poznać wolontariat w praktyce, odwiedzając różne miejsca pracy wolontaryjnej, rozmawiając z wolontariuszami oraz przedstawicielami organizacji pozarządowych. W części tej przewidziane są także zajęcia prowadzone przez zaproszonych gości, mających doświadczenie w pracy wolontaryjnej.

 

UKSZTAŁTOWANIE CECH ŚWIADOMEGO WOLONTARIUSZA:

Zajęcia pod hasłem Już wiem jak zostać wolontariuszem są ostatnim etapem zajęć. Część tę rozpoczyna scenariusz spotkania z rodzicami młodych kandydatów na wolontariuszy, który jest niezwykle ważnym elementem całości. Bowiem to właśnie rodzice mają za zadanie wspierać dziecko, towarzyszyć mu w ogólnym procesie wychowania i wcielania zasad moralnych i etycznych, a tym samym przygotować je do dojrzałej oraz odpowiedzialnej postawy człowieka dorosłego. Zatem dobrze jest uświadomić rodzicom jak istotną rolę w życiu ich dziecka może odegrać odpowiednie podejście i zaangażowanie w problematykę poruszaną podczas zajęć. W części tej młodzi ludzie poznają swoje prawa i obowiązki, jako przyszli wolontariusze. Pod okiem prowadzącego podejmują już akcyjne działania wolontaryjne, ucząc się na przykładach praktycznych podczas realizowanych zadań. Wspólne omawianie nabytych umiejętności i doświadczeń staje się tutaj okazją do wykształcenia zdolności krytycznego podejścia do własnych zachowań, a co za tym idzie podjęcia wysiłków w kierunku zmian na lepsze, aby realizowane działania były wydajne i stawały się źródłem satysfakcji. W części trzeciej poruszone zostało też zagadnienie dotyczące możliwości stworzenia własnej fundacji lub stowarzyszenia działającego w obszarze pożytku publicznego. Młodzi kandydaci na wolontariuszy poznają tajniki powstawania nowej organizacji, zdobywając również wiedzę z zakresu samorządności, aby ich wczesne marzenia potrafili kiedyś urzeczywistniać.

 

KTO MOŻE OTRZYMAĆ CERTFIKAT UKOŃCZENIA?

 

Na końcu każdego roku podczas uroczystego spotkania z Rodzicami uczestnicy otrzymują certyfikat ukończenia danego etapu. Ostatni stopień uwieńczony zostaje dyplomem zawierającym informacje o całości zajęć z wymienioną ilością wszystkich godzin (wliczając także godziny praktycznego udziału w akcjach). Aby otrzymać certyfikat danego stopnia uczestnik musi zaliczyć przynajmniej 60% zajęć, biorąc pod uwagę sumarycznie: prowadzenie pamiętnika wolontariusza, aktywność czyli udział w akcjach, frekwencje oraz otrzymane punkty za quiz wiedzy. W ten sposób, aby zaliczyć całość i otrzymać dyplom końcowy należy zaliczyć z wynikiem 60% każdą część tematyczną.