SZKOŁA PODSTAWOWA NR 117

 

30-868 Kraków, ul. Kurczaba 15

tel.: 126582003

mail: sekretariat@zsp19.pl

Wyszukiwarka

Klasy I - III

OCENIANIE ZACHOWANIA UCZNIÓW
KLASY I - III

 

Ocenianie zachowania uczniów w klasach I-III ma formę opisową.

Przy formułowaniu oceny zachowania wychowawcy biorą pod uwagę własne obserwacje oraz zasięgają opinii innych nauczycieli, zespołu klasowego oraz samego ucznia.

Oceny zachowania uwzględniają następujące kryteria, zwane dalej obszarami:

 1. Godne, kulturalne zachowanie się, w tym:
 • dbałość o piękno mowy ojczystej,
 • dbałość o honor i tradycje szkoły,
 • szacunek wobec dorosłych i rówieśników;

 

     2. Dbałość o bezpieczeństwo i zdrowie własne oraz innych osób, w tym:

 • przestrzeganie klasowych i szkolnych zasad bezpieczeństwa,
 • zachowanie w sytuacjach konfliktowych;

 

     3. Postępowanie zgodne z dobrem społeczności szkolnej, w tym:

 • poszanowanie własności szkoły i innych osób,
 • wywiązywanie się z zadań klasowych,
 • zaangażowanie w pracę na rzecz szkoły i innych osób,
 • współpraca i wzajemna pomoc;

 

     4. Wywiązywanie się z obowiązków ucznia, w tym:

 • punktualne i systematyczne uczęszczanie do szkoły,
 • aktywna praca na zajęciach,
 • sumienne wywiązywanie się z powierzonych na lekcjach zadań i wytrwałość w dążeniu do celu,
 • przynoszenie potrzebnych materiałów i przyborów szkolnych,
 • utrzymywanie porządku i czystości w klasie i szkole.