SZKOŁA PODSTAWOWA NR 117

 

30-868 Kraków, ul. Kurczaba 15

tel.: 126582003

mail: sekretariat@zsp19.pl

Wyszukiwarka

Organizacja pomocy psychologiczno-pedagogicznej

ORGANIZACJA POMOCY  PSYCHOLOGICZNO-PEDAGOGICZNEJ 

Zgodnie  z Rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej z dnia 9 sierpnia 2017r. w sprawie zasad organizacji i udzielania pomocy psychologiczno-pedagogicznej (Dz. U z 2017r. poz. 1591), przedszkola, szkoły i placówki organizują i udzielają uczniom, ich rodzicom oraz nauczycielom, pomocy psychologiczno-pedagogicznej.

  1. Pomoc psychologiczno-pedagogiczna udzielana uczniowi w przedszkolu i szkole  polega na:

a)      rozpoznawaniu i zaspokajaniu indywidualnych potrzeb rozwojowych i edukacyjnych ucznia;

b)      rozpoznawaniu indywidualnych możliwości psychofizycznych ucznia

c)      rozpoznawaniu czynników środowiskowych wpływających na funkcjonowanie ucznia.

        2. Celem udzielanej pomocy jest:

a)      wspieranie potencjału rozwojowego ucznia;

b)      stwarzanie warunków do aktywnego i pełnego uczestnictwa ucznia w życiu przedszkola i szkoły;

c)      stwarzanie warunków do aktywnego i pełnego uczestnictwa ucznia w środowisku społecznym;

         3. Potrzeba objęcia ucznia pomocą psychologiczno-pedagogiczną w przedszkolu i szkole wynika w szczególności z:

a)      niepełnosprawności;

b)      niedostosowania społecznego;

c)      zagrożenia niedostosowaniem społecznym;

d)      zaburzeń zachowania lub emocji;

e)      szczególnych uzdolnień;

f)       specyficznych trudności w uczeniu się;

g)      deficytów kompetencji i zaburzeń sprawności językowych;

h)      choroby przewlekłej;

i)        sytuacji kryzysowych lub traumatycznych;

j)        niepowodzeń edukacyjnych;

k)      zaniedbań środowiskowych związanych z sytuacją bytową ucznia i jego rodziny, sposobem spędzania czasu wolnego i kontaktami środowiskowymi;

l)        trudności adaptacyjnych związanych z różnicami kulturowymi lub ze zmianą środowiska edukacyjnego, w tym związanych z wcześniejszym kształceniem za granicą.

          4. Pomoc psychologiczno-pedagogiczna jest organizowana i udzielana we współpracy z:

a)      rodzicami uczniów,

b)      poradniami psychologiczno-pedagogicznymi, w tym poradniami   specjalistycznymi,

c)      placówkami doskonalenia nauczycieli,

d)      innymi przedszkolami, szkołami i placówkami,

e)      organizacjami pozarządowymi,

f)       innymi instytucjami i podmiotami działającymi na rzecz rodziny, dzieci i młodzieży.

          5. Pomoc udzielana jest z inicjatywy:

a)      rodziców ucznia, asystenta rodziny, kuratora sądowego,

b)      dyrektora, nauczyciela, wychowawcy grupy wychowawczej, specjalisty lub pomocy nauczyciela, wychowawcy świetlicy,

c)      pielęgniarki lub higienistki szkolnej,

d)      poradni,

e)      pracownika socjalnego,

f)       organizacji pozarządowej, innej instytucji lub podmiotu działających na rzecz rodziny, dzieci i młodzieży.

          6. Pomocy psychologiczno-pedagogicznej w przedszkolu i szkole udzielają uczniom:

a)      nauczyciele,

b)      wychowawcy,

c)      specjaliści realizujący w przedszkolu/szkole zadania z zakresu pomocy psychologiczno-pedagogicznej, w szczególności są to: psycholodzy, pedagodzy, logopedzi, doradcy zawodowi i terapeuci pedagogiczni.

         7. W przedszkolu pomoc psychologiczno-pedagogiczna jest udzielana w trakcie bieżącej pracy z uczniem oraz przez zintegrowane działania nauczycieli i specjalistów, a także w formie:

a)      zajęć rozwijających uzdolnienia,

b)      zajęć specjalistycznych: korekcyjno-kompensacyjnych, logopedycznych, rozwijających kompetencje emocjonalno-społeczne oraz innych zajęć o charakterze terapeutycznym,

c)      zindywidualizowanej ścieżki realizacji obowiązkowego rocznego przygotowania przedszkolnego,

d)      porad i konsultacji.

          8. W szkole pomoc psychologiczno-pedagogiczna jest udzielana w trakcie bieżącej pracy z uczniem oraz przez zintegrowane działania nauczycieli i specjalistów, a także w formie:

a)      zajęć rozwijających uzdolnienia,

b)      zajęć rozwijających umiejętności uczenia się,

c)      zajęć dydaktyczno-wyrównawczych,

d)      zajęć specjalistycznych: korekcyjno-kompensacyjnych, logopedycznych, rozwijających kompetencje emocjonalno-społeczne oraz innych zajęć o charakterze terapeutycznym,

e)      zajęć związanych z wyborem kierunku kształcenia i zawodu,

f)       zindywidualizowanej ścieżki kształcenia,

g)      porad i konsultacji,

h)      warsztatów.

          9. W przedszkolu i szkole pomoc psychologiczno-pedagogiczna jest udzielana rodzicom uczniów i nauczycielom w formie porad, konsultacji, warsztatów i szkoleń.

         10. Korzystanie z pomocy psychologiczno-pedagogicznej w przedszkolu i szkole jest dobrowolne i nieodpłatne.

         11. Koordynatorem pomocy psychologiczno-pedagogicznej na terenie szkoły i przedszkola jest Szkolny Pedagog.

         12. Koordynatorem pomocy psychologiczno-pedagogicznej w danym oddziale przedszkolnym i szkolnym jest Wychowawca Oddziału.

Małgorzata Śpiewak
Pedagog szkolny